රේඛීය තාප අනාවරක කටුක පරිසරවල භාවිතා කළ හැකිය. පද්ධතියට ශක්තිමත් අනුවර්තනය වීමේ සහ ඉහළ මට්ටමේ ක්‍රියාකාරිත්වයේ ලක්ෂණ ඇත. එය කාර්මික හා වාණිජ ව්‍යාපෘතිවල බහුලව භාවිතා වේ.