අධි පීඩන සිහින් ජල මීදුම මඟින් සිසිලනය, හුස්ම හිරවීම සහ පරිවාරක විකිරණ යන බලපෑම් තුන යටතේ ගින්න පාලනය කිරීමට, ගින්න මැඩපැවැත්වීමට සහ ගින්න නිවා දැමීමට හැකිය. සාම්ප්‍රදායික ජල ඉසින, මධ්‍යම හා අඩු පීඩන ජල මීදුම, ගෑස්, එයරොසෝල්, වියළි කුඩු, පෙන සහ වෙනත් නිවා දැමීමේ ක්‍රම වෙනුවට ආදේශ කිරීම වඩාත් technology ලදායී තාක්‍ෂණයකි.